Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Innowacje pedagogiczne

Czytam z klasą - lekturki spod chmurki. Na tropach dobroczynności.

 • Adresatami innowacji są uczniowie klasy 3. Czas realizacji: rok szkolny 2023/2024. 
 • Przedmiot: edukacja polonistyczna 
 • Rodzaj innowacji: programowo-metodyczna 
 • Opis innowacji: Projekt czytelniczy składa się z trzech modułów. Kolejno są to: Bądź dobry dla ludzi, Bądź dobry dla zwierząt i Bądź dobry dla roślin. W każdym z nich uczniowie czytają jedną spośród zaproponowanych lektur, do której wykonują co najmniej cztery zadania dobroczynne. Praca z książką staje się pretekstem do realizacji wielu kreatywnych zadań oraz akcji czytelniczych, i co najważniejsze akcji charytatywnych skierowanych do, np. do samotnych starszych ludzi, bezdomnych zwierząt czy ochrony przyrody. Jest okazją do zastanowienia się, jakie wartości przekazał i co dobrego dał innym bohater lektury.  
 • Cele innowacji: 
  • rozbudzanie ciekawości literackiej, 
  • rozwijanie aktywności czytelniczej, 
  • rozwijanie kreatywności, współpracy w grupie, 
  • doskonalenie czytania ze zrozumieniem i aktywnego słuchania, 
  • pogłębianie wiedzy na temat dobroczynności, 
  • uwrażliwianie na potrzeby innych, 
  • kształtowanie u uczniów stałej motywacji do czynienia dobra, 
  • integracja zespołu klasowego. 

Małgorzata Sarzyńska

Wieża czytelnicza

 • Adresatami innowacji są uczniowie klasy 1a i 1b. Czas realizacji: 26.03.2024r.-14.06.2024r.
 • Przedmiot: edukacja polonistyczna
 • Rodzaj innowacji: metodyczno-organizacyjna
 • Opis innowacji: Na początku czytelniczej drogi każdy uczeń otrzymuje swoją Księgę Pożeracza Liter, składającą się z takich elementów jak: Kodeks Pożeracza Liter, Dzienniczek Czytania oraz Wieża Czytelnicza. Kodeks Pożeracza Liter to zbiór najważniejszych zasad dotyczących wykonywania zadań przez uczniów. Dzienniczek pełni funkcję kontroli czytania. Wieża Czytelnicza to kontur murowanej wieży, na którą należy wklejać cegiełki otrzymane od nauczyciela, wypełniając jej pola. Cegiełka to element wieży, którą każdy uczeń otrzyma od nauczyciela za każde 10 minut czytania, zapisane w Dzienniczku. Motywacją dla uczniów jest nie tylko chęć jak najszybszego wyklejenia całej wieży, ale także upominek za 50 i nagroda za 68 uzbieranych cegiełek. Długość czasu czytania, warunkująca otrzymanie cegiełki, wynosi co najmniej 10 minut, aby było to zadanie osiągalne i mobilizujące do czytania również słabszych uczniów.
 • Cele innowacji:
  • usprawnianie techniki czytania,
  • zachęcenie uczniów do samodzielnego czytania,
  • podniesienie wiary we własne możliwości,
  • wzmocnienie aktywności czytelniczej uczniów.
  • wzbogacanie zasobu słownictwa,
  • doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem,
  • spędzanie wolnego czasu z książką,
  • rozwijanie wyobraźni, poszerzanie wiedzy,
  • zachęcanie do częstego korzystania z księgozbioru szkolnej biblioteki.

Małgorzata Wielgosińska,  Dorota Szulc

Kolorowa ortografia – „malujemy” dyktanda

 • Adresatami innowacji byli uczniowie klasy 4. Innowacja realizowana była na zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych w II półroczu roku szkolnego 2023/2024 z możliwością jej kontynuacji w następnym roku.
 • Przedmiot: język polski.
 • Rodzaj: metodyczna.
 • Opis innowacji: Każdy uczeń uczestniczący w dodatkowych zajęciach z języka polskiego pracuje w oparciu o tzw. „malowane dyktanda”. Wyszukuje w krótkim tekście wyrazy z trudnością ortograficzną i koloruje je wg instrukcji zapisanej w wierszyku („maluje” dyktando). Następnie próbuje zapamiętać pokolorowane wyrazy i uzupełnić poprawnie ten sam tekst literami: ó, u, rz, ż, ch, h. Uczniowie wymieniają się swoimi dyktandami i wzajemnie sprawdzają uzupełnione przez siebie teksty. Dopełnieniem zajęć jest „biegane kolorowe dyktando” – uczniowie muszą zapamiętać kolorowy tekst wywieszony np. na szkolnym korytarzu i poprawnie go zapisać. Sprzyja to koncentracji, poprawia pamięć oraz uczy zasad poprawnej pisowni.
 • Cele innowacji:
  • wyrównanie braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów w zakresie ortografii
  • osiągnięcie przez uczniów nawyku poprawnego zapisu wyrazów oraz kontroli własnego tekstu.

Renata Rucka-Prill

Myślograficzny zeszyt lekturowy

 • Adresatami innowacji w roku szkolnym 2023/2024 byli uczniowie klas 4, 5 i 8. Innowacja na przestrzeni kilku lat realizowana była w klasach 4-8. Czas realizacji: kontynuowana nieprzerwanie od roku szkolnego 2019/2020.
 • Przedmiot: język polski.
 • Rodzaj innowacji: metodyczna.
 • Opis innowacji: Myślograficzny zeszyt lekturowy to samodzielnie stworzona przez uczniów pomoc dydaktyczna ułatwiająca powtórzenie wiadomości przed egzaminem ósmoklasisty. Jest to zbiór informacji o lekturach: autorze, bohaterach, problematyce, świecie przedstawionym, motywach – zebranych w jednym miejscu, przygotowanych samodzielnie w dowolnej, często graficznej, formie. Powinny znaleźć się w nim także refleksje dotyczące utworu oraz znane cytaty. Uczeń zakłada zeszyt, którym powinny znaleźć się stałe elementy: tytuł i autor lektury, krótka notatka biograficzna autora, przedstawiona np. w formie osi czasu, rodzaj i gatunek literacki, elementy świata przedstawionego, problematyka utworu, refleksja dotycząca utworu, cytaty. Notatki mogą być kolorowe i mieć różne formy graficzne. Mogą mieć także postać definicji, jeśli uczeń chce notować w taki właśnie sposób.
 • Cele innowacji:
  • ułatwienie nauki
  • poprawa jakości pracy na lekcji języka polskiego
  • zdobycie umiejętności redagowania notatek
  • zachęcanie do przetwarzania informacji w postaci graficznej
  • kształtowanie u uczniów kreatywności
  • przygotowanie uczniów do odbioru literatury pięknej i do egzaminu ósmoklasisty.

Renata Rucka-Prill

Read in english

 • Adresatami innowacji byli uczniowie klasy 5 i 7. Czas realizacji obejmował rok szkolny 2023/24.
 • Przedmiot: język angielski
 • Rodzaj innowacji: metodyczna
 • Opis innowacji: Innowacja ma na celu zachęcenie uczniów do innej formy poszerzania swoich umiejętności językowych, a także zachętą do czytania samego w sobie. Efektem innowacji jest stworzenie słowniczków do przeczytanych książek (tłumaczenie słowa i przykładowe użycie w zdaniach). Dzięki temu uczniowie utrwalą słownictwo, które sami wybiorą a przez to wykażą się inicjatywą i większą motywacją do nauki. Podsumowaniem będzie wykonanie ćwiczeń leksykalnych z poznanym słownictwem, także w formie multimedialnej (platforma Kahoot).
 • Cele innowacji:
  • zwiększenie motywacji do nauki oraz uatrakcyjnienie sposobu nauczania języka angielskiego,
  • poznanie literatury anglojęzycznej,
  • wzbogacenie leksyki, doskonalenie poprawnej pisowni i użycia słownictwa w zdaniach.

Anita Bołbot

Ósmoklasista w roli nauczyciela matematyki

 • Adresatami innowacji byli uczniowie klasy 8. Czas realizacji obejmował II półrocze roku szkolnego 2023/2024.
 • Przedmiot: matematyka
 • Rodzaj innowacji: metodyczna
 • Opis innowacji: Innowacja polega na tym, że to uczniowie prowadzą lekcję, do której wcześniej muszą się odpowiednio przygotować. Każdy uczeń losuje dwa tematy, a potem samodzielnie wybiera filmy edukacyjne i zadania. Następnie nauczyciel weryfikuje przygotowane materiały i ustala termin lekcji. Głównym celem wprowadzanej innowacji jest uporządkowanie, usystematyzowanie i powtórzenie wiadomości do egzaminu ósmoklasisty.
 • Cele innowacji:
  • uatrakcyjnienie zajęć edukacyjnych,
  • powtórzenie materiału,
  • zwiększenie motywacji uczniów do samodzielnej nauki,
  • rozwijanie umiejętności atrakcyjnego sposobu przedstawianie zdobytej wiedzy,
  • wdrażanie do staranności,
  • rozwijanie kreatywności,
  • nauka organizacji pracy.

Katarzyna Różalska

Matematycznie na języku polskim – rozwijamy logiczne myślenie

 • Innowacja realizowana w roku szkolnym 2022/2023 w klasach 4, 7, 8, natomiast w roku 2023/2024 w klasach 4, 5 i 8.
 • Przedmiot: język polski.
 • Rodzaj innowacji: metodyczna.
 • Opis innowacji: Podczas lekcji języka polskiego dość często wykorzystuje się elementy edukacji matematycznej. To liczenie głosek, sylab, liter w wyrazie czy doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem. To także stopniowanie przysłówków i przymiotników, stosowanie w wypowiedziach synonimów i antonimów, a także układanie z liter nowych wyrazów. Uczniowie na lekcjach języka polskiego często rozwiązują krzyżówki, wyszukują słów w wykreślankach czy rozwiązują sudoku. Postanowiłam na lekcjach języka polskiego wprowadzić inne elementy, które doskonale sprawdzają się przy powtórzeniu czy utrwaleniu wiedzy polonistycznej. Są to: tangramy, trimino, gry dydaktyczne pomagające utrwalić lekturę czy sprawdzić znajomość jej treści, zadania polegające na sortowaniu wyrazów wg określonego klucza (kryterium stanowi część mowy lub zasada ortograficzna), kodowanie części mowy, dyktanda graficzne, oś czasu, rozpisywanie informacji na działania matematyczne (np. przyimek + rzeczownik lub zaimek = wyrażenie przyimkowe), układanie prostych równań do tekstów wierszy (np. przeliczenie, jaki procent wszystkich wyrazów w wierszu stanowią archaizmy), wykorzystywanie map myśli, wykresów, rysunków do obrazowania pojęć, stawianie pytań do podanej odpowiedzi, a podczas zapisywania przepisu doskonalenie umiejętności planowania i przeliczania składników, szacowanie wielkości kawałków, by starczyło dla wszystkich.
 • Cele innowacji:
  • wykorzystanie w edukacji polonistycznej w sposób praktyczny posiadanych umiejętności matematycznych uczniów w zakresie sprawności rachunkowej, argumentowania, wykorzystywania i tworzenia informacji
  • wyposażenie uczniów w niezbędną wiedzę i umiejętności przydatne podczas dalszej ścieżki kształcenia
  • wprowadzenie na lekcjach języka polskiego elementów rozwijających logiczne myślenie
  • utrwalanie treści literackich, gramatycznych i ortograficznych
  • zwiększenia zaangażowania uczniów i ich zainteresowania omawianymi treściami
  • ułatwienie zapamiętywania, kojarzenia treści ujętych w podstawie programowej z języka polskiego.

Renata Rucka-Prill

Pudełko z lekturą

 • Adresatami innowacji realizowanej w roku szkolnym 2021/2022 byli uczniowie klasy 6, w latach 2022/2023 i 2023/2024 uczniowie klasy 4.
 • Przedmiot: język polski.
 • Rodzaj innowacji: metodyczna.
 • Opis innowacji: Pudełko z lekturą to samodzielnie stworzona przez uczniów pomoc dydaktyczna ułatwiająca zapamiętanie treści lektury, mobilizująca do uważnego czytania utworu, a także ucząca wypowiedzi na forum klasy. Uczeń przygotowuje pudełko z lekturą w trakcie jej czytania. Do pudełka (np. po butach lub innego, odpowiednio dużego) wkłada wszystko to, co kojarzy mu się z danym tekstem. Mogą to być figurki, także samodzielnie ulepione z plasteliny, rośliny, piasek, sztućce itp. Na wieczku umieszcza tytuł, imię i nazwisko autora, zdjęcie okładki lub samodzielnie namalowany obrazek. W pudełku powinna się także znaleźć krótka notatka biograficzna autora, opis czasu i miejsca wydarzeń, charakterystyka bohaterów, można przygotować ramowy plan wydarzeń czy ciekawostki związane z lekturą. Jeśli lektura została zekranizowana, można dołączyć zdjęcia aktorów odtwarzających role bohaterów. Dodatkowym atutem jest przygotowanie takich elementów jak krzyżówka, gra lub quiz związany z lekturą – ta część pracy nie jest obowiązkowa. Alternatywę dla pudełka z lekturą stanowi lapbook lekturowy, czyli teczka lub większa kartka z możliwością jej składania, w której w formie rysunków, otwieranych okienek i ruchomych elementów przekazuje się wybrane treści.
 • Cele innowacji:
  • ułatwienie zapamiętania treści lektury
  • zachęcenie do spojrzenia na lekturę w sposób inny niż dotychczasowy
  • promowanie czytelnictwa
  • rozwój kreatywności wśród uczniów
  • rozwijanie umiejętności argumentowania.

Renata Rucka-Prill

English around Europe

 • Adresatami innowacji byli uczniowie klasy 6. Czas realizacji obejmował rok szkolny 2022/23.
 • Przedmiot: koło zainteresowań – geografia/język angielski
 • Rodzaj innowacji: metodyczna
 • Opis innowacji: Innowacja oparta na metodzie CLIL (zintegrowane nauczanie przedmiotowo-językowe). Jest to metoda, w ramach której język obcy wykorzystywany jest do nauczania treści niejęzykowych. Zajęcia podzielone są na 4 bloki : 1. Zapoznanie uczniów z wybranym regionem turystycznym. Wprowadzenie słownictwa w języku angielskim odnośnie omawianych zagadnień. 2. Zdobywanie umiejętności pisania, czytania i mówienia w języku angielskim. Tworzenie kartek z wakacji, bloga turystycznego, emaila, praktycznych dialogów w miejscach publicznych (lotnisko, sklep, restauracja itp.) 3. Wspólne wykonanie plakatu na temat wybranego regionu w Europie – przedstawienie atrakcji turystycznych w języku angielskim oraz wypracowanego wcześniej dialogu lub wypowiedzi pisemnej. 4. Wyeksponowanie plakatów podczas obchodów dnia językowego w szkole i przeprowadzenie konkursu w oparciu o informacje zawarte na plakatach.
 • Cele innowacji:
  • zwiększenie motywacji do nauki oraz uatrakcyjnienie sposobu nauczania języka angielskiego i geografii,
  • rozwijanie umiejętności językowych ze szczególnym naciskiem na mówienie i pisanie,
  • poznanie atrakcji turystycznych Europy oraz rozbudzenie u uczniów zainteresowania innymi kulturami i krajami,
  • rozwijanie umiejętności współpracy w grupie,
  • praktyczne wykorzystanie języka podczas wycieczki do Pragi.

Anita Bołbot

Matematyczny lapbook powtórzeniowy

 • Adresatami innowacji byli uczniowie klas 7-8. Czas realizacji obejmował rok szkolny 2022/2023.
 • Przedmiot: matematyka
 • Rodzaj innowacji: programowo-metodyczna
 • Opis innowacji: Lapbook to rodzaj teczki tematycznej i obrazkowej mapy myśli, w której umieszcza się informacje, ciekawostki, zadania i zagadki na wybrany temat. To wszystko jest przedstawione w ciekawej formie graficznej: przegródek, kieszonek , zakładek , harmonijek czy mini-książeczek.
 • Cele innowacji:
  • uatrakcyjnienie zajęć edukacyjnych,
  • powtórzenie materiału,
  • zwiększenie motywacji uczniów do samodzielnej nauki,
  • rozwijanie umiejętności atrakcyjnego sposobu przedstawianie zdobytej wiedzy,
  • wdrażanie do staranności,
  • rozwijanie kreatywności,
  • nauka organizacji pracy.

Katarzyna Różalska i Paulina Stępień

Kodowanie z prądem, a może offline?

 • Adresatami innowacji byli uczniowie klas 1-3. Czas realizacji obejmował rok szkolny 2022/2023.
 • Przedmiot: informatyka
 • Rodzaj innowacji: programowo-metodyczna
 • Opis innowacji: Uczenie logicznego myślenia, zadaniowego podejścia do stawianych problemów, pracy zespołowej, odpowiedzialnego korzystania z urządzeń mobilnych ważne jest już od najmłodszych lat. Dzieci z natury są ciekawe świata, chcą doświadczać, eksperymentować, działać. Odpowiedzią na wyżej wymienione potrzeby małego człowieka może być innowacja wprowadzająca edukację w modelu STEAM (Science, Technologies, Engineering, Arts, Mathematics). Idea STEAM to spójne połączenie wiedzy z różnych obszarów: nauki, technologii, inżynierii, sztuki oraz matematyki. Taki sposób pracy powoduje, że dziecko z biernego odbiorcy staje się twórcą, konstruktorem poszukującym najlepszych rozwiązań. Dzieci angażując w działaniu wszystkie zmysły zdecydowanie lepiej zapamiętują to, czego się uczą. Zaproponowane aktywności w ramach innowacji pozytywnie wpłyną na wszechstronny rozwój dziecka, a zdobyte podczas zajęć kompetencje zostaną wykorzystane przez dziecko, niezależnie od tego, czy będzie chciało w dalszej przyszłości poszerzać swoje umiejętności w zakresie programowania, czy nie.
 • Cele innowacji:
  • kształtowanie miękkich kompetencji: rozwijanie logicznego, algorytmicznego myślenia, zadaniowego podejścia do stawianych problemów, kreatywności,
  • kształtowanie umiejętności pracy w zespołach, szukania kompromisów, optymalnych rozwiązań,
  • stopniowe i odpowiedzialne wprowadzanie dzieci w cyfrowy świat, świadome, czynne i twórcze korzystanie z nowoczesnych technologii,
  • bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.

Katarzyna Różalska

Geografia po angielsku

 • Adresatami innowacji byli uczniowie klasy 8. Czas realizacji obejmował rok szkolny 2020/21, 2021/22.
 • Przedmiot: geografia
 • Rodzaj innowacji : metodyczna
 • Opis innowacji: Innowacja oparta na metodzie CLIL (zintegrowane nauczanie przedmiotowo-językowe). Jest to metoda, w ramach której język obcy wykorzystywany jest do nauczania treści niejęzykowych. Przy każdym temacie lekcji, nauczyciel wprowadza słownictwo dotyczące najważniejszych zagadnień. W trakcie przebiegu zajęć nauczyciel i uczniowie posługują się wprowadzoną terminologią. Uczniowie, zgodnie z metodą CLIL, pracują z materiałami autentycznymi (materiał filmowy, tekst źródłowy) prowadząc dyskusje w języku angielskim. W ostatniej części lekcji, nauczyciel udostępnia przygotowane przez siebie ćwiczenia, które rozwijają poruszany temat i pozwalają uczniom na wspólne wnioski i komunikację w języku angielskim.
 • Cele innowacji:
  • zwiększenie motywacji do nauki języka angielskiego i geografii,
  • rozbudzenie zainteresowania współczesnymi problemami na świecie,
  • rozwijanie umiejętności językowych z naciskiem na rozumienie ze słuchu, treści pisanych i mówienie,
  • pokazanie uczniom, że język angielski może stanowić narzędzie do odkrywania świata, a jego nauka następuje mimochodem podczas poznawania treści przedmiotowych,
  • uatrakcyjnienie sposobu nauczania i uczenia się języka angielskiego oraz geografii,
  • korzystanie z nowoczesnych technologii.

Anita Bołbot

Rozwijamy kreatywne i twórcze pisanie

 • Adresatami innowacji byli uczniowie klasy 5. Realizowana była w roku szkolnym 2020/2021.
 • Przedmiot: język polski.
 • Rodzaj innowacji: metodyczna.
 • Opis innowacji: Uczniowie otrzymali od nauczyciela zestaw 53 tematów. Każdy uczeń samodzielnie decydował o wyborze tematu, na który zredaguje wypowiedź pisemną. Miał możliwość wyboru tematu, który był dla niego ciekawy, ambitny i rozwijający. Przy każdym tytule znajdowały się wskazówki wyjaśniające, co w wypowiedzi powinno się znaleźć oraz jaka powinna być jej objętość (ilość słów). Zadaniem ucznia było napisać trzy dowolne formy wypowiedzi w miesiącu na wybrane przez siebie tematy. Nauczyciel do każdej wypowiedzi napisanej przez ucznia dołączał informację zwrotną i raz w miesiącu oceniał najlepszą, swoim zdaniem, pracę. Uczniowie po jakimś czasie zaczynali zauważać, która praca przez nich napisana jest najlepsza i sprawdzali, czy tak jest rzeczywiście. Uczyli się obiektywnego spojrzenia na własne umiejętności.
 • Cele innowacji:
  • rozwijanie kreatywności i twórczego myślenia
  • rozwijanie zainteresowań
  • wzbogacanie słownictwa.

Renata Rucka-Prill